شزنگ

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

تجهیز نیروی زنگان

گفته می شود شرکت تجهیز نیروی زنگان تا پایان سال مالی جاری زیان خود را تا مبلغ 40 ریال بازای هر سهم مورد افزایش قرار خواهد داد