شکربن

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

کربن ایران

شنیده ها حاکی از آنست که شرکت کربن ایران تا پایان سال مالی جاری با مبلغ 60 ریال زیان روبرو خواهد شد