کچینی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

چینی ایران

شنیده شده است شرکت چینی ایران با تعدیل مثبت عایدی تا سقف 25% روبرو شده وتصمیم دارد طی گزارشی میزان آنرا با بازار سرمایه اعلام نماید